Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

GDPR

Úvod InfoOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany vašich osobných údajov v súlade platnou legislatívou EÚ a Slovenskej Republiky

 
Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime Vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými Vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

I. Aké vaše osobné údaje zbierame na stránke www.realityinvest.sk? Na našich webových stránkach nás môžete požiadať o naše služby prostredníctvom formulárov. Odoslanie údajov každého formulára je podmienené súhlasom s Pravidlami používania našich služieb. Na webových stránkach zbierame nasledujúce údaje: I-a) Formuláre Poslať správu, Dohodnúť obhliadku a Zanechajte nám kontaktpriezvisko, telefónne číslo sú povinné údaje na základe ktorých vás môžeme kontaktovať,meno, email sú nepovinné údaje. I-b) Formuláre Chcem predať a Chcem prenajaťpriezvisko, telefónne číslo, popis nehnuteľnosti sú povinné údaje na základe ktorých vás môžeme kontaktovať,meno, email, lokalita sú nepovinné údaje.

 

I-c) Formulár Online odhad ceny

priezvisko, telefónne číslo a email, potom adresa nehnuteľnosti, charakter, druh vlastníctva, plocha, poschodie a vek nehnuteľnosti sú povinné údaje na základe ktorých vás môžeme kontaktovať,

meno a ďalšie parametre nehnuteľnosti sú nepovinné údaje.

 

I-d) Formuláre Noviny zo stránky www.realityinvest.sk

Email je jediný povinný údaj.

 

I-e) Štatistické vyhodnotenie návštevnosti našej stránky

Na tento účel využívame službu Google Analytics. Táto služba vás jednoznačne identifikuje v systémoch spoločnosti Google, (viac na https://privacy.google.com/intl/sk) pomocou technológie Cookies.

 

II. Ako vaše osobné údaje používame

 

Údaje, ktoré sme o vás na webe získali využívame:

 

II-1. Na to aby sme vám vedeli poskytnúť služby ktoré ste si na našom webe vyžiadali, alebo prejavili o ne záujem - jedná sa o tieto služby:

 

 

II-1-a) Kontaktovať vás vo veci ktorú ste uviedli v správe Kontaktného formulára,

 

II-1-b) Dohodnutie obhliadky na nehnuteľnosť o ktorú ste prejavili záujem,

 

II-1-c) Pomoc pri predaji/prenájme vašej nehnuteľnosti,

 

II-1-d) Vypracovanie odhadu ceny vašej nehnuteľnosti,

 

II-1-e) Zasielanie nových nehnuteľností v našej ponuke 

 

II-1-f) Odosielanie našich firemných informačných materiálov vo forme newsletterov,

 

II-b) Na našu vzájomnú komunikáciu súvisiacu s priebehom služieb ktoré vám poskytujeme

 

II-c) Na marketingové účely


S potešením vám posielame oznamy výročnej párty, otvorených dverí v našej realitnej kancelári, priania k najkrajším sviatkom v roku, ...

 

II-d) Na vyhodnotenie návštevnosti na našich stránkach


Vyhodnocujeme o aké služby a informácie prejavujete najväčší záujem aby sme vám vedeli ponúknuť užitočné a pútavé informácie.

 

III. Kde vaše osobné údaje uchovávame

 

III-a) V mailových schránkach našej domény


Pri mailovej komunikácii s vami uchovávame históriu našej komunikácie. Môže ísť o spoločné mailové schránky našej spoločnosti, alebo schránky našich zamestnancov, podľa toho ako s nami komunikujete.

 

III-b) V prípade že máte záujem o naše realitné služby vaše osobné údaje spravujeme v online realitnom software.

 

III-c) Ak ste sa prihlásili o odberu noviniek z našej stránky posielame vám noviny z našeho systému.

 

III-d) Pokiaľ naša spolupráca prechádza do zmluvného vzťahu vaše osobné údaje môžu byť obsiahnuté v pripravovaných dokumentoch na počítačoch našich zamestnancov

 

III-e) Pri telefonickom kontakte môžu byť vaše osobné údaje uložené v mobilných telefónoch našich zamestnancov

 

III-f) Vaše osobné údaje sú uložené v našom internom, neverejnom zdieľanom súborovom systéme - súborovom serveri


Pokiaľ si prajete detailnejšie informácii, prosím kontaktujte nás na info@realityinvest.sk

 

IV. Komu vaše osobné údaje sprístupňujeme, resp. kto ku nim má prístup

 

IV-a) Naši zamestnanci a zmluvní makléri.

 

IV-b) Spoločnosť poskytujúca nám službu mailhostingu - mailových schránok.

 

IV-c) Spoločnosť pokytujúca nám online realitnú aplikáciu

 

IV-d) Spoločnosť pokytujúca nám službu odosielania online newsletterov

 

IV-e) V prípade zmluvných vzťahov s nami sa vaše osobné údaje z vyplývajúcej legislatívy stávajú súčasťou účtovných dokumentov, ktoré spracúva náš zamestnanec.

 

IV-f) V prípade poskytnutia hypotekárneho poradenstva sú vaše osobné údaje poskytované nášmu zmluvnému hypotekárnemu maklérovi.

 

IV-g) Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám v zmysle platnej legislatívy.


Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

 

IV-h) Prenos do tretích krajín


Vaše osobné údaje aktívne do ďalších krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí naši partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú alebo môžu realizovať, viac v bode IV-b), IV-c) a IV-d).

Pokiaľ si prajete detailnejšie informácii, prosím kontaktujte nás na info@realityinvest.sk

 

V. Ako vaše osobné údaje chránime

 

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili.

 

Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na info@realityinvest.sk

 

VI. Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

 

VI-a) Pokiaľ ste iba odberateľom noviniek a marketingových správ, váš email uchovávame na dobu neurčitú, pretože máte kedykoľvek možnosť odber noviniek zrušiť klikom na link v mailovej správe.

 

VI-b) Pokiaľ ste nás kontaktovali formulárom z webu vaše osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov.

 

VI-c) Ak ste s nami vstúpili do zmluvného vzťahu, dĺžka uchovávania vašich osobných údajov a ich archivácia sú riadené platnou legislatívou.

 

VI-d) V súlade s GDPR máte možnosť požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našich systémov s výnimkou bodu VI-c)

 

VI. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov našou spoločnosťou

 

Ak spracúvame vaše osobné údaje, máte možnosť uplatniť si voči nám práva VI-1. až VI-6.

 

Vaše práva uplatňujete elektronicky faxom, emailom alebo listom na dolu uvedené kontaktné údaje. Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, telefón a e-mailovú adresu alebo adresu trvalého bydliska - podľa toho akou formou nás oslovujete. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme, aby sme mohli overiť vašu totožnosť a neposkytli nedopatrením Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

 

Vašu žiadosť do povinný zo zákona spracovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

 

Ako fyzická osoba máte voči nám ako spracovateľovi vašich osobných údajov nasledovné práva:

 

VI-1. Právo na prístup k údajom


Máte právo získať od nás doklad o tom, či spracúvame vaše osobné údaje, aký druh údajov o vás evidujeme, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

 

VI-2. Právo na opravu


Ak naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

 

VI-3. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)


Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 

a) údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,

 

b) odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,

 

c) namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu,

 

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

 

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

 

VI-4. Právo na obmedzenie spracúvania


Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 

a) ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,

 

b) spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,

 

c) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov,

 

d) v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

 

VI-5. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

 

VI-6. Právo namietať


Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

 

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

 

VII. Podávanie sťažností

 

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.

 

VIII. Ako nás môžete kontaktovať

 

VIII-a) Písomnou formou, poštou na adrese:


MAGISTER s.r.o.

Pluhová 49

831 03 Bratislava

 

VIII-b) Elektronickou poštou - emailom na adrese:


info@realityinvest.sk

 

VIII-c) Telefonicky na telefónnom čísle:


+421 949 775 903


Copyright 2018 - 2020 © realityinvest.sk